تابلو ورق طلا نام مبارک الله کوچک

تابلوی ورق طلای الله کوچک ترکیب قطره
خط معلی
ساخته شده از ورق طلای ایتالیا بر روی ورق PVC
زمینه مخمل مشکی
قاب PVC مشکی تخت
ابعاد بدون قاب: 19×14 cm
ابعاد با قاب: 29×24 cm